Reading Room, British Library, London

Articles and bookchapters

 • ‘Bilderdijk, de geschiedschrijving en het ‘rusthuis’ van koning Willem I’ in: Rick Honings and Gert-Jan Johannes (red.) Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk (Leiden University Press, 2020) 197-205.
 • ‘Genootschappen, prijsvragen en een wenkend perspectief’ in: Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen and Francien Petiet (red.) Een hoger streven. Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuws Genootschap, 1769-2019 (Middelburg, 2019) 43-55. 
 • ‘Loyaliteit en verraad rond 1800’, Jaarboek De Achttiende Eeuw (2019) 147-161.
 • ‘”The World We Have Lost”. In praise of a comprehensive concept of science and scholarship’ in: Debora Meijers and Ellinoor Bergvelt, ed., Museums and (the Loss of?) the Encyclopaedic Ideal (Leiden, 2019).
 • Een vergeten dame: Charlotte Aleida van Manen (1880-1961)’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2019) 12-18.
 • ‘Meervoudige Moderniteit en de Vergeten Erfenis van de Nederlandse Verlichting’, Jaarboek De Achttiende Eeuw (2018) 19-33.
 • ‘Belle van Zuylen, Etta Palm en Betje Wolff: drie Nederlandse vrouwen en de Europese Verlichting’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2018) 18-30.
 • ‘Het mislukte offensief van de drukpers’, Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 25 (2018) 11-17.
 • ‘Bilderdijk en de ideologie van de notabelenstaat’ in: Conrad Gietman a.o. ed., Huis en habitus. Over kastelen. Buitenplaatsen en notabele levensvormen. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Yme Kuiper (Hilversum, Verloren, 2017) 258-267.
 • ‘De erfenis van de Verlichting’, Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland, 58 (2017)
 • ‘Notions of Nostalgia’, International Journal for the Historiography of Education, 7 (2017) 85-88.
 • ‘Over de wortels van het moderne Nederland‘, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2016) 11-18.
 • ‘Jubileumrede ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op 20 mei 2016, uitgesproken door de voorzitter’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2016) 19-22.
 • ‘Carrièrejagers en verlichte geesten: geesteswetenschappen en geschiedenis in de eenentwintigste eeuw’, Groniek, no. 204/205 (2016).
 • ‘De Koe in de Wetenschapsgeschiedenis’ in: Dorsman, Leen, Joris van Eijnatten, Hendrik Henrichs, Jeroen Koch, Willemijn Ruberg and Jaap Verheul, Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker bij zijn afscheid als hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de Geschiedbeoefening aan de Universiteit Utrecht (Amstelveen, 2015).
 • ‘Universiteit en humaniora in de 21e eeuw’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2015).
 • ‘Van republiek naar monarchie: de spanning tussen aristocratische en burgerlijke idealen (1750-1850)’ in Virtus, Journal of Nobility Studies, 22 (2015) 201-215.
 • ‘The Declaration of Independence and the Dutch Legacy’ in: Albert M. Rosenblatt and Julia C. Rosenblatt, Opening Statements, Law, Jurisprudence and the Legacy of Dutch New York (SUNY, 2014) 55-66.
 • ‘Amerika aan de Amstel, Academisch publiceren in Nederland 1500-2000’ in: Voortschrijdend Inzicht: Omdat wetenschap niet stilstaat (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2013) 5-19.
 • Zeeland, 1550-1800’ in: Wijnand Mijnhardt ed., Geschiedenis van Zeeland, Deel II 1550-1700 (Zwolle, Waanders, 2013).
 • ‘Dealing with Rousseau: Dutch educational ideals in theory and practice’, Rousseau supplement. European Journal of Development Psychology 9 (2012) 1-14.
 • ‘Towards a new Template for Dutch History (revisited)’, debates on the future of the history of the Dutch nobility, Journal of Nobility Studies 19 (2012) 152-166.
 • ‘Onderwijs en wetenschap in de Franse tijd’ in: Verdwenen maar niet vergeten, De vrije Fries, 91 (2011) 9-22.
 • ‘The rural face of Dutch history’ in: Paul Brusse and Wijnand W. Mijnhardt, A new balance between the city and the countryside: Zeeland and the Netherlands 1750-1850 (Zwolle, Waanders, 2011).
 • ‘The problem of the canon and the future of teaching history: closing comments’ in Linda Symcox & Arie Wilschut ed., National History Standards. The problem of the canon and the future of teaching history (Alabama, Information Age Publishing, 2010) 205-212.
 • ‘A tradition of tolerance’ in: E. Besamusca and J. Verheul, Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010) 121-132.
 • ‘Religious knowledge and the origins of modernity’ with Lynn Hunt and Margaret Jacob in: Jitse Dijkstra, Justin Kroesen and Yme Kuiper, ed., Myths, martyrs, and modernity: studies in the history of religions in honour of Jan N. Bremmer (Leiden, Brill, 2010) 593-608.
 • ‘Een subversief plaatwerk’ in: Marco van Egmond, Bart Jaski and Hans Mulder, ed., Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Zwolle, Waanders, 2010) 120-125.
 • ‘Urbanization, Culture and the Dutch Origins of the European Enlightenment’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125 (2010) 137-173.
 • ‘Jean Frederic Bernard as Author and Publisher’ in: Lynn Hunt, Margaret Jacob and Wijnand Mijnhardt, ed., Bernard Picart and the First Global Vision of Religion (Los Angeles, Getty Publications, 2009) 25-48.
 • ‘De Drie Tijdvakken van de Nederlandse Geschiedenis’. Themanummer De Balans tussen Stad en Platteland en de Opkomst van een Agrarische Samenleving: Zeeland 1700-1860, Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap (2008) 14-42.
 • ‘Burgerschap en interventie’ in: S. Spinder a.o., Krachten en Kansen. Initiatieven voor vernieuwing in zorg en welzijn (Houten, Bohn Stafleu/Van Lochem, 2007) 194-203.
 • ‘Wetenschapsvoorlichting in de zeventiende en achttiende eeuw’ in: Stephen Snelders, a.o., ed., Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie (Amsterdam, VU Uitgeverij, 2007).
 • ‘From Private to Public: bookseller records and the changing perspectives on the library 1650-1850’ in: H. E. Boedeker and A. Saada ed., Bibliothek als Archiv. (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007) 259-280.
 • ‘Teylers Stichting’ in: M. Prak, ed., Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam, Bert Bakker, 2006).
 • ‘Franco Venturi’s Dutch Republic and the crisis of the historiography of republicanism’ in: Manuela Albertone, ed., L’idea di repubblica nella riflessione storica di Franco.( Naples, Bibliopolis, 2006) 407-430.
 • ‘Verlichtingsidealen’, De Gids, 169 (2006) 817-821.
 • ‘Politiek en vaderlandse geschiedenis. De canon als conservatief instrument’ in: Micha de Winter e.a. ed., Opvoeding in Democratie (Den Haag 2006) 33-50.
 • ‘David Henri Gallandat en zijn “Noodige Onderrichtingen”, Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap (2005) 115.
 • ‘Conservatieve Verlichting’, Karakter 12 (2005) 9-11.
 • ‘De droom van de volmaakte burger’, Spiegel Historiael, 40 (2005) 470-476.
 • ‘The limits of present-day historiography of Republicanism’, De Achttiende Eeuw, 37 (2005) 75-89.
 • ‘Op het tweede plan: cultuur in de achttiende eeuw’ in: Willem Frijhoff and Maarten Prak, ed., Geschiedenis van Amsterdam 1650-1813. Zelfbewuste stadsstaat (Amsterdam, 2005) 377-427.
 • ‘De Zeeuwse burger en zijn Teeken Collegie’, in: Katie Heyning and Gerrit van Herwijnen ed., ‘Om prijs en plaats’. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 (Middelburg, 2004) 9-26.
 • ‘De Akademie in het culturele landschap rond 1900’ in: Klaas van Berkel, ed., De KNAW in 1900 (Amsterdam, 2004).
 • ‘The Dutch Enlightenment (1650-1800): problems and definitions’ in: Marie-Christine Skuncke, ed., Centres et péripheries: Les Lumières de Belfast à Bejing (Paris, 2003).
 • ‘The construction of silence: religious and political radicalism in Dutch history’ in: Wiep van Bunge, ed., The early Enlightenment in the Dutch Republic 1650-1750 (Leiden, 2003).
 • ‘Zang als wapen in een burgerlijk beschavingsoffensief’ in: Grijp, L.P., Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam, 2002) 369-374.
 • (met J.J.Kloek) ‘De verlichte burger’ in: J. Kloek and K. Tilmans, ed., Burger (Amsterdam, 2002) 155-172.
 • ‘’1800’ ter discussie: een repliek’ in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 117 (2002) 507-518.
 • ‘Zang als wapen in een burgerlijk beschavingsoffensief” in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam, AUP, 2001) 369-374.
 • ‘Cultural Elites and the invention of modern conceptions of citizenship’ in: Hartmann, A.V., Morawiec, M. and Voss, P., Eliten um 1800, Erfahrungshorizonte, Verhaltenswesen Handlungsmöglichkeiten (Mainz, 2000) 393-408.
 • ‘Het Rode Tasje van Salverda’ in: De Vrije Fries. Jaarboek van de Friese Akademie (Leeuwarden 1999) 153-165.
 • ‘The Batavian Citizen. Dutch Ideas on Moral Citizenship in the Batavian Period’ in: Borot, L. (red.) Civisme et Citoyenneté: une longue histoire (Montpellier, 1999).
 • ‘Geschiedschrijving over de Republiek’, Bijdragen en Medede­lingen betreffende de Geschiedenis der Neder­landen, 113 (1998) 484-489.
 • ‘Province Unite’ in: Vincenzo Ferrone and Daniel Roche, ed., L’Illuminismo. Dizionario Storico (Rome-Bari, 1998) 462-477. Also published in Spanish: Diccionario Histórico de la Ilustración (Madrid, 1998) and in French: Le Mondes des Lumières (Paris, 1999).
 • ‘The Dutch Republic as a Town’, Eighteenth-Century Studies, 31 (1998) 345-348.
 • ‘Reading in the Dutch Republic, 1770-1850’, Transactions of the Ninth International Congress on the En­lighten­ment, II (Oxford, 1997) 735-747.
 • ‘Van vrijmetselaarsloge tot Maatschappij Toonkunst: de emanci­patie van de muziek in Nederland rond 1800’ in: P. van Reyen, ed., Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795 (Alphen aan de Rijn, 1997) 11-32.
 • ‘”Het volk van Nederland eischt verlich­ting”‘: Franse hervor­mingsijver en Nederlandse wetenschapsbeoefe­ning (1795-1815) in: W. P. Gerritsen, ed., Het Koninklijk Insti­tuut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst (Amsterdam, 1997) 11-37.
 • ‘Die Etablierung eines gebildeten Publi­kums und sein Bündnis mit den kulturellen und politischen Bewegun­gen in den Niederlanden zur Zeit der Französischen Revo­lution’ in: Klaus Garber and Heinz Wismann, ed., Europäischen Sozietätsbewegung und demokratische Tradition (2 vols; Tübingen, 1996) I, 895-928.
 • ‘Les sciences en révolution: une affaire d’état’ in: Annie Jourdan and Joep Leerssen ed., Remous révolution­nai­res: Républi­que batave, armée française (Amsterdam, 1996) 200-219.
 • ‘Laurens Pieter van de Spiegel. Raadpensiona­ris van de Restaura­tie’ in H. M. Beliën e.a. ed., Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830 (Amsterdam, Contact, 1996) 51-66.
 • ‘Tolerantie als politiek probleem’, Reken­schap (1996) 121-128.
 • ‘Dutch culture in the Age of William & Mary: cosmopolitan or provincial’ in: D. Hoak and M. Feingold, ed., The World of William & Mary. Anglo-Dutch Perspectives on the Dutch Revolution of 1688-89 (Stanford, Stanford UP, 1996) 219-233.
 • ‘Les Pays-Bas: d’une république fédérale á un royaume unitaire’, Septentrion 24 (1995) 47-52.
 • ‘Van Tingeltangel tot Tentoonstelling. Uitgaan in Utrecht in de negentiende eeuw in: Jaarboek Oud Utrecht 1995 (Utrecht 1995) 87-95.
 • ‘Loge en cultuur, 1800-1850’ in: Anton van de Sande and Joost Rosendaal, ed., ‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Hilver­sum, Verloren, 1995) 17-35.
 • ‘Het nieuwe Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis’, Boekmancahier, 7 (1995) 250-255.
 • ‘De Nederlandse Boekhistorische Vereniging als uitdaging’ in: Lezingen gehouden tijdens de eerste jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging op 11 juni 1994 (Leiden, Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 1995) 5-15.
 • ‘Niederlande’ in: W. Schneiders, ed., Lexicon der Aufklärung (München, C. H. Beck, 1995) 288-291.
 • ‘De Nederlandse Verlichting’, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 5 (1994) 7-14.
 • ‘Genootschappen en de Verlichting’, De Acht­tien­de Eeuw 26 (1994) 101-113.
 • ‘Vrouwengeschiedenis en de ‘geves­tigde’ geschie­dwe­tenschap: een geschiedfi­losofisch of een politiek probleem?’, BMGN 109 (1994) 45-48.
 • ‘Vijfentwintig jaar Werkgroep Achttiende Eeuw’, De Achttiende Eeuw 26 (1994) 211-227.
 • ‘Politics and Pornography in the Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch Republic’ in: Lynn Hunt, ed., The Inventi­on of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800 (New York, 1993) 283-300.
 • (with J.J.Kloek), ‘Lezersrevolutie of literaire socialisatie’, Handelingen van het Nederlandsche Philologencongres, 41 (1993) 211-223.
 • (with J.J.Kloek) ‘The ability to select: the growth of the reading public and the problem of literary sociali­zation in the eighteenth and nineteenth centuries’ in: A. Rigney and D. Fokke­ma, ed., Cultural Participation. Trends since the Middle Ages (Amsterdam/Philadelphia, 1993) 51-62.
 • ‘Verlichting, culturele modernisering en het ontstaan van de Arnhemse genootschapstraditie’ in: G. Schulte, ed., Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. (Zutphen, Walburg Pers, 1992) 11-23.
 • ‘Het zelfbeeld van de Nederlander: een synthe­se’, Documenta­tie­blad Werkgroep Achttiende Eeuw 24 (1992) 141-152.
 • ‘The Dutch Enlightenment: Humanism, Nationalism, and Decline’ in: M. C. Jacob and W. W. Mijnhardt, ed., Decline, Enlightenment and Revolution: The Dutch Republic in the Eighteenth Century (Ithaca, Cornell UP, 1992).
 • ‘De Nederlandse Verlichting nagerekend. De verkoop­cij­fers van het oeuvre van Willem Emmery de Perponcher’ in: E. Jon­ker and M. van Rossem, ed., Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen (Den Haag, 1990) 171-186.
 • ‘Sociabiliteit en cultuurparticipatie in de acht­tiende en vroege negentiende eeuw’ in: M. Westen, ed., Met den tooverstaf van ware kunst: cultuurspreiding en cultuuroverdracht in historisch perspectief (Leiden, 1990).
 • ‘Natievorming in het Revolutietijdvak’, Acta van het Congres Natievor­ming Nederlands Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (1989) 104.
 • (with J. J. Kloek), ‘The 18th century revolution in reading: a myth?’ in: Transactions of the Seventh International Congress on the Enlightenment (3 vols; Oxford 1989, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 263-265) II, 645-651.
 • ‘Negentiende-eeuwse leescultuur – Twee steek­proe­ven’, Colloquium over Leescultuur en boekverspreiding in Noord en Zuid in de 19e Eeuw (Gent, 1988) 5-22.
 • ‘Verbreding en vervlakking. Leesgedrag en lectuur­con­sumptie in historisch perspectief’, Zeeuws Tijd­schrift, 38 (1988) 222-228.
 • (with J. J. Kloek), ‘In andermans boeken is het duister lezen’, Forum der Letteren, 29 (1988) 15-28.
 • ‘Publieke belangstelling voor de natuurwetenschappen in Zeeland 1780-1815’ in: Acta van het 10e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen (Middelburg, 1987) 206-227.
 • ‘De Nederlandse Verlichting’ in: F. Grijzenhout e.a, ed., Voor Vaderland en Vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam, 1987) 53-80.
 • (with J. J. Kloek), ‘Bij Van Benthem geboekt. Een reconstructie van het Middelburgse koperspubliek in 1808’ in: W. van den Berg and H. Stouten, ed., Het Woord aan de Lezer (Groningen, 1987) 142-165.
 • (with J.J.Kloek), ‘Computer en Leescultuur’, Dokumentaal 16 (1987) 49-53.
 • ‘De Nederlandse vrijmetselarij in de achttiende eeuw’, Documenta­tieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 18 (1986) 87-108.
 • (with J. J. Kloek), ‘Het lezerspubliek als object van onderzoek. Boekaanschaf in Middelburg in het begin van de negentiende eeuw’, De Nieuwe Taalgids, 79 (1986) 14-32. Reprinted in: W. van den Berg en Peter van Zonneveld, ed., Letterkunde van de Negentiende Eeuw (Utrecht, 1986) 69-91.
 • ‘Wetenschapsbevordering onder het Ancien Regime: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765-1794’, Archief Medede­lingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1985) 1-94.
 • ‘Sociability in Walcheren 1750-1815’, Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting, 12 (1984) 289-310.
 • ‘Het Nut en de genootschapsbeweging’ in: W. W. Mijnhardt and J. Wichers, ed., Om het Algemeen Volksgeluk. Twee Eeuwen Particulier Initiatief (Edam, 1984) 189-220.
 • (with H. Blom), ‘Q. Skinner: De spanning tussen geschiedenis en politieke filosofie’, Theoretische Geschiedenis, 11 (1984) 33-40.
 • ‘De Nederlandse Verlichting in Europees perspectief’, Theore­tische Geschiedenis, 10 (1983) 335-348.
 • ‘De geschiedschrijving over de ideeëngeschiedenis van de zeven­tiende- en achttiende-eeuwse Republiek’ in: W. W. Mijnhardt, ed., Kantelend Geschied­beeld (Utrecht, Het Spectrum, 1983) 162-205. A revised version has appeared, entitled ‘La storiografia della storia delle idee riguardanti la Repubbli­ca nei secc. XVII e XVIII’, Rivista Storica Italiana, 95 (1983) 778-842.
 • ‘Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negen­tiende eeuw’, De Negentiende Eeuw, 7 (1983) 76-101.
 • ‘De Nederlandse Verlichting, een terreinverkenning’, Kleio, 19 (1978) 245-264, reprinted in: Figuren en Figuraties. Acht Opstellen aangeboden aan J. C. Boogman (Gro­ningen, 1979) 1-25.
 • ‘Veertig jaar cultuurbevordering: Teylers Stichting 1778-1815’ in Teyler 1778-1978. Studies en Bijdragen over Teylers Stichting naar Aanleiding van het Tweede Eeuwfeest (Haarlem/Antwerpen, 1978) 58-111.

Reviews

 • Some 60 book reviews in national and international journals.